Mai Khôi Info

logo

Bài giảng lễ kỷ niệm 25 năm "Gia đình Truyền tin" (Gx. Ba Chuông), đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng


Bài giảng lễ kỷ niệm 25 năm "Gia đình Truyền tin" (Gx. Ba Chuông), đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông tòa Tgp. Sài Gòn
hotline091 802 6123