Thánh lễ online (Gx. Ba Chuông): Chúa Nhật II PS B. (Lm. Giuse Lê Hoàng Thuỵ, op.)

Nghe giảng (Lm. Giuse Lê Hoàng Thuỵ, op.)
Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url