Mai Khôi Info

logo

Tất cả các giám mục Chilê đệ đơn từ nhiệm lên Đức thánh cha, và ngài gửi thư cho các Giám mục Chilê

Các giám mục Chilê đệ đơn từ nhiệm...

Đức thánh cha gửi thư cho các ngài...
hotline091 802 6123