"Tình yêu chỉ thật sự vĩ đại khi dám thí mạng vì người mình yêu" - Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt, op.

Đăng nhận xét

Mới hơnCũ hơn

Biểu mẫu liên hệ