Mai Khôi Info

logo

Kẻ phá đạo

Tay Thích Thanh Quyết, kẻ bán sao trên trời không cho nợ dù chỉ một đồng, vẫn đứng vào hàng ngũ nhà Phật, vẫn mặc áo nhà Phật và đứng ra thuyết pháp nhà Phật là đang huỷ hoại và phỉ báng đạo Phật đến tột cùng. Hắn mà có đủ nhận thức và danh trị để đi vào con đường Phật đạo ư? Hắn cứu giúp ai hay hắn còn kinh doanh cả sao trên trời? Hắn còn trưng một bức tranh, không biết do kẻ nào vẽ, dám để hình chân dung ông Hồ Chí Minh sánh ngang với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi không còn tưởng tượng nổi Đạo Phật bị báng bổ và huỷ hoại đến khi nào mới dừng lại? Kẻ phá đạo
Kẻ phá đạo

Kẻ phá đạo

Tay Thích Thanh Quyết, kẻ bán sao trên trời không cho nợ dù chỉ một đồng, vẫn đứng vào hàng ngũ nhà Phật, vẫn mặc áo nhà Phật và đứng ra thuyết pháp nhà Phật là đang huỷ hoại và phỉ báng đạo Phật đến tột cùng.

Hắn mà có đủ nhận thức và danh trị để đi vào con đường Phật đạo ư? Hắn cứu giúp ai hay hắn còn kinh doanh cả sao trên trời?

Hắn còn trưng một bức tranh, không biết do kẻ nào vẽ, dám để hình chân dung ông Hồ Chí Minh sánh ngang với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Tôi không còn tưởng tượng nổi Đạo Phật bị báng bổ và huỷ hoại đến khi nào mới dừng lại?
🔴 Suốt hơn hai nghìn năm qua, giới tăng lữ luôn được đặt ở đẳng cấp cao nhất trong xã hội. Chỉ trong thời mạt pháp, các chức sắc tôn giáo mới tụt xuống hàng cuối cùng cả về văn hoá và tư cách.

Huy Đức

Phật còn không sát sinh đến một con kiến, và không màng lợi danh hay vị thế chính trị (cung triều) để hành hương cứu vớt chúng sinh bằng việc phổ độ giáo lý, phật pháp nhằm làm cho con người bao dung, bớt đi khổ hạnh do lòng tham (tranh đoạt), tâm sân (thù, ghét, hận), sự si (ngu dốt) tạo nên, trong đó có ngũ giới cấm kỵ. Ông Hồ còn phải khóc lóc và xin lỗi trước toàn dân về cuộc cách mạng cải cách ruộng đất gây bao đau thương (hàng trăm ngàn người bị đấu tố, bị cướp đoạt điền địa và bị giết). Ông Hồ là nhân vật chính trị của thời chiến tranh loạn lạc, lại là người cộng sản không theo tôn giáo nào, không thể đứng vào và ngang hàng với Đức Phật được.

Một khi vẫn còn những kẻ nguỵ đạo như tay Thích Thanh Quyết này đứng vào hàng ngũ kế thừa con đường Phật độ, dân tộc và xã hội khi đó còn bị làm cho ngu đi và tàn mạt, nguy khốn hơn.

Kẻ nào hay đám quần chúng nào vẫn còn tiếp tục gọi hắn là “thầy”, là nhà sư, kẻ đó ắt cũng lưu manh và khốn nạn, với tâm tà và trí hung.

Ls. Lê Luân
Bài về chủ đề Thủ đoạn:
hotline091 802 6123